Als Intermediair hechten wij waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product, naast informatie over dit product, ook een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Deze informatie treft u hierna aan.

Belangrijk

Dit dienstverleningsdocument is een informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen of om een bepaald financieel product met een financiële instelling (verzekeraar) te sluiten. Op het moment dat wij juridisch bindende afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en/of onze beloning, informeren wij dat via dit document.

Toezichthouder AFM

De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12009668. Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Onze dienstverlening

Combi Motors Verzekeringen BV is adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Wij adviseren en bemiddelen, dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico’s waar u mee te maken heeft en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Vervolgens kunnen wij ook voor u bemiddelen bij een financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op. U kunt dan via onze bemiddeling dit financiële product kopen. Wij bemiddelen en adviseren zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten).
Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de auto-, motor-, inboedel- en opstalverzekering. Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheid), dan gaan wij eerst uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht en houdt in dat wij u vragen gaan stellen over uw (toekomstige) financiële positie.
Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en doelstellingen op financieel gebied in kaart en stellen uw risicobereidheid vast. Op basis van dit klantprofiel geven wij u dan een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt door financiële instellingen (verzekeraars of banken) worden aangeboden. Heeft u een keuze gemaakt, dan kunnen wij contact leggen met de desbetreffende aanbieder(s) en de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen. Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomst(en) houden wij u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten.

Onze relatie met aanbieders:

Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten.
Wij behoren geheel/gedeeltelijk tot de groep van: Ongebonden bemiddelaars, wat betekent dat wij in vrijheid (m.a.w. zonder contractuele verplichting) de producten van een selectief aantal banken/verzekeraars kunnen adviseren.

Wij werken samen met de volgende verzekeraars en/of financiële instellingen:

Quakel Assuradeuren, Vereende, ASR, Unigarant, De Goudse, Nationale Nederlanden, Ansvar Idea, Klaverblad, Turien & Co, Voogd & Voogd, Heinenoord Assuradeuren, Arag, ENRA, Aevitae.
Wanneer er een product via een bovenstaande verzekeraar en/of financiële instelling wordt gesloten zullen wij uw aanspreekpunt blijven. Er is geen enkele financiële instelling die zeggenschap heeft in onze onderneming. Combi Motors Verzekeringen BV behoort tot dezelfde groep als Quakel Assuradeuren BV.

Totstandkoming van vergelijking

De getoonde verzekeraars zijn de verzekeraars waar Combi Motors Verzekeringen een aanstelling heeft en welke zijn aangesloten bij Rolls Software. De vergelijking wordt op volgorde van premie getoond (laag naar hoog), waarbij voorwaarden niet direct worden meegewogen.


Informatie over onze beloning

U betaalt voor onze dienstverlening via de premie of via een declaratie (fee) of een combinatie van beide.
Beloning op basis van provisie. Onze beloning is onderdeel van de premie die u betaalt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.

Beloning op basis van declaratie (fee)

In plaats van provisie, spreken wij met u een tarief (fee) af voor onze dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren of via een standaardtarief. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg. U vindt onze tarieven eveneens in bijlage 1. Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven we u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn en stellen u hiervan op de hoogte. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die deze hebben.

Beloning op basis van declaratie én provisie.

Wij kunnen er ook voor kiezen dat onze beloning bestaat uit een combinatie van provisie en declaratie, al dan niet met onderlinge verrekening.


Aanvullende beloningsinformatie

De wetgever verplicht ons de beloning die wij ontvangen voor financiële producten waarmee u vermogen opbouwt aan u te melden. Via dit dienstverleningsdocument informeren wij u voor dergelijke producten over de bandbreedte waarbinnen de minimale en maximale hoogte van de beloning valt. In bijlage 1 vindt u een overzicht van deze bandbreedtes per productcategorie.
Als wij diensten verlenen op basis van declaratie (fee) dan treft u in bijlage 1 onze uurtarieven aan.
De daadwerkelijke hoogte van de beloning is afhankelijk van het financiële product dat u afsluit en/of het aantal uren aan diensten dat wij hebben verleend. Wij informeren u, uiterlijk vóór het afsluiten van het financiële product, schriftelijk over het exacte nominale bedrag van deze beloning. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons in bijlage 1 opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten.

Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Indien het een klacht over een verzekeraar betreft, dan zullen wij uw klacht naar de desbetreffende verzekeraar doorzetten. Klachten ontvangen wij per e-mail op info@combimotors.nl. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure en wij reageren binnen 14 dagen inhoudelijk op uw klacht. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure, dan kunt u deze bij ons opvragen. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
info@kifid.nl
www.kifid.nl

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.006233. Wij hebben ons geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Reviews

Voor het verkrijgen van reviews werken wij samen met Klantenvertellen.nl. De reviews die getoond worden zijn klanten van Combi Motors Verzekeringen, welke eenmalig een uitnodiging krijgen om Combi Motors Verzekeringen te beoordelen. Deze worden niet bewerkt of selectief getoond. De werkwijze van Klantenvertellen vindt u op deze website.